Värdegrund

Värdegrunden för Stiftelsen Skaraborgs läns sjukhem ska kännetecknas av trygghet, integritet, delaktighet och självbestämmande.

Din vård ska planeras och utföras utifrån dina önskemål och behov med respekt för din rätt till självbestämmande. Vi ska se och bekräfta dig som medmänniska.

Vården ska vara individanpassad och ge möjlighet till delaktighet. Vårt mål är att du med vår hjälp och vårt stöd ska kunna bevara dina styrkor och förmågor och själv kunna utföra så mycket som möjligt av ditt dagliga liv.

Vården ska vara funktionsbevarande och rehabiliterande så att du kan bibehålla ditt oberoende så långt det är möjligt.

Du ska ges möjlighet att känna meningsfullhet och sammanhang genom aktiviteter och social samvaro anpassade efter förmåga och önskemål. Du ska ges möjlighet till utevistelse året om.

Vi ska visa respekt för ditt privatliv och ta hänsyn till dina önskemål gällande livsåskådning, religion och etnicitet. Den vård du får av oss ska utformas på ett sätt som så lite som möjligt inkräktar på din personliga integritet och vi ska ta hänsyn till att vi arbetar i ditt hem.

Det är särskilt viktigt för oss att du känner trygghet och alltid får ett respektfullt och gott bemötande.